نمایشگر ریزشی R200

نمایشگر با افکت سایه با نقاط مربع

ابعاد نمایش ۴۷×۷۴ میلیمتر

با کاربری به صورت عمودی و افقی