سیستم تلفن با طراحی اختصاصی برای استاندارد آسانسور

براساس بند استاندارد در آسانسورهای کششی در نقاطی که امکان محبوس شدن وجود داشته باشد ( کف چاهک – روی کابین – داخل کابین ) باید یک سیستم تلفن متصل به خط آزاد قرار داده شود این دستگاه با اتصال به لاین تلفن شهری با طراحی زیبا و کارا و کیفیت عملکرد مناسب و همچنین نحوه نصب آسان به راحتی رعایت این استاندارد را عملیاتی می کند .