سویئچ RUN- STOP به همراه کلید لیزری

سویئچ RUN- STOP در دو مدل و کارائی قابل ارائه می باشد .

در مدلی که کلید بعد از چرخیدن به حالت STOP قابلیت بیرون آمدن از سویئچ را داشته باشد می توان از آن جهت کنترل دسترسی به کل آسانسور از داخل و بیرون ( الزامات آتش نشانی ) و یا کنترل دسترسی به طبقه خاص استفاده نمود.

در مدلی که کلید بعد از چرخیدن به حالت STOP قابلیت بیرون آمدن از سویئچ را نداشته باشد از آن جهت قرار گرفتن آسانسور در حالت اختصاصی و یا قرار دادن آسانسور در حالت PAUSE استفاده کرد .