سیستم محدود کننده دسترسی تک خروجی تو کار

Vax 201 این قابلیت را دارد که تا ۱۸۶ کارت یا تگ را در حافظه خود شناسایی نماید .

با توجه به نصب توکار ، این دستگاه بصورت همسطح با استیل و با ظاهر زیبا قابل سفارش است .

با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسور (کنترل تردد اسانسور) می توان استفاده از آسانسور را کنترل و مدیریت نمود.

به عنوان مثال محدود نمودن استفاده از آسانسور به افراد خاص و یا جلوگیری از استفاده افراد از آسانسور در مواقع خاص و یا محدود نمودن تردد افراد به طبقات خاص ازجمله مزایای سیستم کنترل دسترسی و تردد اسانسور می باشد.

از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود.

سیستم های کنترل تردد با امکان فرمان دادن به گیتهای کنترل تردد و قفلهای برقی امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد.

 این کارتها برای افراد ( ساکنین، کارمندان یا مدیران ) صادر می شود و هنگام ورود در سازمان، کارت را بر روی دستگاه کنترل دسترسی قرار می دهیم، پس از تایید اعتبار، اجازه ورود یا خروج داده می شود و زمان آن نیز ثبت می گردد.

M

این سیستم کنترل دسترسی، تعیین می کند که چه کسانی، مجاز به ورود یا خروج به طبقات خاص هستند (مجاز به دسترسی)، و برای تشخیص و اجازه ورود و خروج افراد به طبقات ساختمان سازمان ها و مراکز امنیتی خاص استفاده می شود  و باعث بالا بردن میزان امنیت و سطح اطمینان در مراکز مختلف می شود. دستگاه کنترل دسترسی بررسی می کند که ورود یا خروج یک فرد مجاز است یا نه، و یا اینکه تنها برای ثبت زمان تردد کارکنان به کار می رود.