این دستگاه عملکردى مشابه VAX203 با تفاوت زیر را دارد: علاوه بر شناسایى کارت یا جاسوئیچى و یا وارد کردن رمز ۴ رقمى تعریف شده روى صفحه ى کیبورد، توانایى شناسایى اثر انگشت را هم دارد. در صورت همراه نداشتن کارت و یا فراموش کردن رمز عبور، امکان دسترسى به طبقات محدود شده به وسیله اثر انگشت وجود دارد. همچنین این دستگاه مشابه VAX203 به تنهایى قابلیت مد مهمان”By Pass” را نداشته و در صورت محدود کردن طبقات با این دستگاه تکنسین آسانسور مى تواند طبقات را به حالت دسترسى آزاد برگرداند ولى با استفاده از یک سوئیچ RUN-STOP و یا ریموت کنترل مى توان قابلیت مد مهمان را براى آن ایجاد کرد. این دستگاه توانایی شناسایی ۱۵۰۰ اثرانگشت و کارت را دارد.