سیستم محدود کننده دسترسی ۱۶ خروجی تو کار

با توجه به اینکه VAX206دارای ۱۶ خروجی جداگانه می باشد در صورت نصب بروی شستی کابین این قابلیت را ایجاد می کند که برای هریک از طبقات کد اختصاصی آن طبقه را تعریف نمود .

VAX206 این توانایی را دارد که یک کد را برای چندین طبقه شناسایی نماید ( یک کد به خصوص که به تمام طبقات محدود شده دسترسی دارد ) .