سیستم کنترل تردد آسانسور Destination Control System

/
برای مسافران آسانسور ، مدت زمان انتظار و زمان سرویس در آسانسور یک پارا…

آسانسور مجتمع تجاری

/
ساختمانها از نظر میزان تردد جمعیت به چهار دسته تقسیم میشوند: …