نوشته‌ها

موارد مهم در سرویس دوره ای آسانسور

/
برخی از موارد اصلی سرویس آسانسور عبارتند از: بازرسی و تعمیرات دوره‌ای…

تست های تاییدیه استاندارد آسانسور بازرسان

/
مواردی که بازرسان به هنگام بررسی آسانسور برای صدور گواهی استاندارد درنظر م…

چک لیست بازرسی آسانسور جهت تاییدیه

/
مواردی که در بازرسی آسانسور جهت تأییدیه استاندارد آسانسورها توسط کارشناس…

استاندارد آسانسور

/
استاندارد آسانسور حدود ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانس…

بازرسی آسانسور

/
در این مقاله به مبحث بازرسی آسانسور می پردازیم. مقدمه: با تو…