نوشته‌ها

سیستم های صوتی آسانسور

/
سیستم های صوتی آسانسور: آسانسورها ممکن است دارای سیستم های صو…

کنترل دسترسی و محدود کننده های آسانسور RFID

/
اگر قرار است آسانسور شما فقط توسط افراد مجاز مانند ساکنان یک…

Phone Touch

/

Intercom

/