نوشته‌ها

آسانسور هيدروليک

/
آسانسور هيدروليك به آسانسوري گويند كه با نيروي فشار روغن كار ميك…