۶۳۰۳-۱ :شماره استاندارد

موضوع: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور -قسمت ۱- آسانسورهای برقی
سال تصویب: ۱۳۹۳
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۶۳۰۳-۲ :شماره استاندارد

موضوع: آسانسور-قسمت دوم:مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی
سال تصویب: ۱۳۸۴
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل

۳۵۴۸ :شماره استاندارد

موضوع: آیین کار مقررات ایمنی آسانسورها
سال تصویب: ۱۳۷۳
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۶۳۰۳-۱ old :شماره استاندارد

موضوع: مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور:قسمت اول – آسانسورهای برقی
سال تصویب: ۱۳۸۱
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل

۶۳۰۳-۷۷ :شماره استاندارد

موضوع: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها قسمت ۷۷-آسانسورهای در معرض زلزله
سال تصویب: ۱۳۹۳
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۱۳۹۷۵ :شماره استاندارد

موضوع: بالابرها(آسانسورها)پله های برق و پیاده روهای متحرک -روش سناسی ارزیابی و کاهش خطر
سال تصویب: ۱۳۸۹
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۱۳۹۷۱ :شماره استاندارد

موضوع: سیم فولادی کشیده برای طناب های بالابر (آسانسور) -ویژگی ها
سال تصویب: ۱۳۸۹
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک

فایل: مشاهده جزئیات
۶۳۰۳-۷۳ :شماره استاندارد

موضوع: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- کاربردهای خاص برای آسانسورهای مسافری و باری- مسافری – قسمت ۷۳: رفتار آسانسورها در صورت وقوع آتش­ سوزی
سال تصویب: ۱۳۹۵
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۷۹۸۵ :شماره استاندارد

موضوع: آسانسور– قفل در- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
سال تصویب: ۱۳۹۶
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۷۹۸۶ :شماره استاندارد

موضوع: آسانسور– ضربه­ گیر- ویژگی­ ها و روش‌های آزمون
سال تصویب: ۱۳۹۶
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۷۹۸۷ :شماره استاندارد

موضوع: آسانسور– ترمز ایمنی- ویژگی ­ها و روش‌های آزمون
سال تصویب: ۱۳۹۶
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل
۷۹۸۸ :شماره استاندارد

موضوع: آسانسور-گاورنر- ویژگی­ ها و روش‌های آزمون
سال تصویب: ۱۳۹۶
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
مشاهده جزئیات

فایل: دانلود فایل