نمایشگر ریزشی R500

نمایشگر با افکت سایه با نقاط مربع

ابعاد نمایش ۲۰۰×۷۰ میلیمتر

با کاربری به صورت عمودی و افقی

مشخصات نمایشگر آسانسور R500
شستی های آسانسور تولیدی مدیـــا MEDIA