انواع کلید بر روی پنل (شستی) کابین و یا طبقه

/
کلیدهای احضاری که بر روی شستی آسانسور (کابین و طبقه) مورد استفاده قر…

کلید M111

/

کلید آسانسور WP

/
T100-PUSH-BUTTON

کلید آسانسور M109

/

کلید آسانسور M108

/