نوشته‌ها

آسانسور مجتمع تجاری

/
ساختمانها از نظر میزان تردد جمعیت به چهار دسته تقسیم میشوند: …