شستی جدید طراحی شده توسط OTIS

این شستی همانطور که از تصویرش پیداست هم به شکل تاچ و هم به شکل دکمه ای عرضه گردیده است.

آنچه در این شستی بیشتر خودنمایی می کند، ظرافت و دقت در طراحی می باشد، خطوط منحنی که بر روی تلق شیشه ای حک شده اند زیبایی خاصی را به این شستی طبقه آسانسور داده است.