Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

کنترل دسترسی و محدود کننده های آسانسور RFID

اگر قرار است آسانسور شما فقط توسط افراد مجاز مانند ساکنان یک خانه خانگی یا ساکنان یک ساختمان تجاری استفاده شود ، تنها راه اطمینان از این اتفاق وجود سیستم کنترل دسترسی است. این سیستم ها همچنین برای تنظیم دسترسی به طبقات خاص یک ساختمان که ممکن است  محرمانه باشد یا برای ذخیره سازی مواد […]

ضوابط و مقررات طراحی ابعادی آسانسور به لحاظ معماری

فضای مورد نیاز سیستم آسانسور فضای مورد نیاز سیستم آسانسور را می‌توان در سه بخش کلی زیر تقسیم‌بندی نمود: الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی (عرض و عمق چاه)؛ ب- فضای مورد نیاز در مقطع عمودی (از کف تا سقف چاه)؛ ج- فضای مورد نیاز در موتورخانه. هر یک از بخش‌های فوق را به […]

کنترل دسترسی و محدود کننده های آسانسور RFID

اگر قرار است آسانسور شما فقط توسط افراد مجاز مانند ساکنان یک خانه خانگی یا ساکنان یک ساختمان تجاری استفاده شود ، تنها راه اطمینان از این اتفاق وجود سیستم کنترل دسترسی است. این سیستم ها همچنین برای تنظیم دسترسی به طبقات خاص یک ساختمان که ممکن است  محرمانه باشد یا برای ذخیره سازی مواد […]

ضوابط و مقررات طراحی ابعادی آسانسور به لحاظ معماری

فضای مورد نیاز سیستم آسانسور فضای مورد نیاز سیستم آسانسور را می‌توان در سه بخش کلی زیر تقسیم‌بندی نمود: الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی (عرض و عمق چاه)؛ ب- فضای مورد نیاز در مقطع عمودی (از کف تا سقف چاه)؛ ج- فضای مورد نیاز در موتورخانه. هر یک از بخش‌های فوق را به […]