برد مبدل پارالل به سریال

برد مبدل پارالل به سریال با ورودی هایOVL – FL- DO – DC – SV-UP-DN A~G-10-20- خروجی s2-s1 ( توجه برای سیم ریزی از ترمینال s2-s1 برای نمایشگرهای طبقات با کابین حتما باید از سیم ۰/۷۵ استاندارد یا ۱ استفاده شود و در صورت استفاده از سیم تلفنی امکان بروز خطا وجود دارد .)