سیستم محدود کننده دسترسی ۸ و ۱۶ خروجی تو کار

با توجه به اینکه VAX205دارای ۸ یا ۱۶ خروجی جداگانه می باشد در صورت نصب بروی شستی کابین این قابلیت را ایجاد می کند که برای هریک از طبقات کد اختصاصی آن طبقه را تعریف نمود . VAX205 این توانایی را دارد که یک کد را برای چندین طبقه شناسایی نماید ( یک کد به خصوص که به تمام طبقات محدود شده دسترسی دارد ) .