شستی طبقه ایستاده (Stand LOP)

در برخی موارد با توجه به طراحی فضای اطراف درب آسانسور و یا سلیقه ی طراح از پنل ایستاده که صفحه روی آن می تواند تنها با کلید( بدون نمایشگر ) و یا همراه با نمایشگر و یا به صورت سیستم کنترل مقصد ( Destination control ) طراحی و تولید شود.